Публiчний договiр

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір, представленого на сайті http://ekaterinaudod.com/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх користувачів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному користувачу перед іншим. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, визначених у цьому Договорі.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір купівлі-продажу товару або послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний користувачем на сайті.
1.2. Інтернет-магазин – сайт Виконавця за адресою http://ekaterinaudod.com/ створений для надання Послуг за допомогою мережі Інтернет.
1.3. Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо Послуг, що представлені на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.4. Виконавець – ФОП Удод Катерина Іванівна (РНОКПП 3293601946), яка діє відповідно до чинного законодавства України.

2.
Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати Користувачу Послугу або передати Товар, а Користувач зобов'язується оплатити і прийняти Товар або Послугу на умовах цього Договору.
2.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти

3. Ціна послуг та порядок розрахунків


3.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Товару або послуги, яка вказується на відповідній веб сторінці сайту та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.
3.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
3.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.
3.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються.
3.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається надання послуги чи передача товару Користувачу.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Надати послугу або передати Користувачу товар у відповідності до умов цього Договору.
4.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Користувача і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті на відповідній веб сторінці сайту та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
4.3 Користувач зобов'язується:
4.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Виконавцем на сайті.
4.3.2 На виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Користувачем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Виконавця, і достатні для доставки Користувача замовленого Товару або Послуги.

5. Порядок та термiни надання послуг

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві послуг або товару замовленого Користувачем.
5.2 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив консультацію, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції.
5.3 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до матеріалів курсу або надання послуг.

6. Права iнтелектуальної власностi

6.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.
6.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
6.3 Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
6.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ та використання Навчальних матеріалів.
6.5 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

7. Вiдповiдальность сторiн

7.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та ненадавати послуги Користувачу.
7.2. Виконавець і Користувач несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.3. Виконавець або Користувач звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Користувача після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Вирiшення спорiв

8.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

9. Конфіденційність і захист персональних даних

9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Користувач надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
9.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Користувачем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Користувачем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
9.3. Виконавець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Користувача або невідповідністю її дійсності.

10. Строк дiї договору

10.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Користувачем та діє:
10.1.1 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору, або 10.1.2 до моменту дострокового розірвання Договору.
10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:
10.2.1 невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором.
10.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Усі спори, що виникають між Виконавцем і Користувачем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Користувач та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
11.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Удод Катерина Іванівна
ІПН 3293601946
Паспорт серії СТ 428245
Виданий Білоцерківським МВ Управління ДМС України в Київській області
Адреса місцезнаходження/проживання: 09100, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н, Київська обл.
п/р UA 323052990000026002000119646 в АТ «ПриватБанк»
МФО 305299
Телефон: (+380) 50 199 02 22
Еmail: 050199022@ukr.net

Made on
Tilda